September 21, 2020
Clickongh

Lyrics: Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics

Lyrics: Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics

CelebritiesBuzz
Lyrics: Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics

Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics

Me didi
Nti Na meley3 ma meley3 yi na nka
Moove!!
Abaadi mpo!!
Bars!!

Call me Kofi Kinaata

Y3 hustle anopa, )ne ewiaber dze k) enumber
Aha dze y3nnda, mber nnyi ha ma bibini
Fi s3 nsa, ma )nny3 edwuma no onndidi
Nti meley3 ma meley3 yi na nka medidi
Naaso me k) p3 biribi ab3di no
3yaa na )ne me…

View On WordPress

Related posts